Přijďte oslavit první máj networkingem, diskuzemi a kulturním programem zvedajícími eko-sociální a antikapitalistická témata. Mladí zelení ve spolupráci s FYEG organizují první ročník festivalu Green Resistence Pop, který bude mapovat a propojovat eko-sociální hnutí (odpor) v Česku.

A na co se můžete těšit?

10:00-11:00 ~ Snídaně eko-sociálního hnutí / networking

11:00-12:00 ~ Workshop s FYEG: TY jsi EU – ano? (EN)

Chtěl/a bys vědět víc o tom, jak funguje Evropská unie? Přijď se podívat na workshop Federace evropských mladých zelených. Hlavním tématem budou základní mechanismy, prognózy pro situaci v europarlamentu po výsledku letošních voleb, budeme se zabývat otázkou, co lze dělat pro aktivizaci mladého kandidátstva. Tento workshop bude interaktivní, hlavním jazykem bude angličtina (nicméně nemusíš se bát pokud ji neovládáš plně, na akci bude spousta ochotných lidí, která ráda pomůže s překladem).

Od 12:00 dál ~ SWAP

Počasí je v čase klimatické krize nepředvídatelné a ty v těchto dnech nemáš ve skříni vhodné oblečení na sebe? Nevadí, na Green Resistance Popu se bude konat i swap (nejen) oblečení. Přines kousky, které už nenosíš  a vyměň je za ty, které unosíš a budou se ve tvém šatníku vyjímat!
Můžeš přinést i kytičky, knížky a vše možné, co už nevyužiješ. Swap bude benefiční, s příležitostí přispět na lékaře bez hranic v Gaze!

The weather is unpredictable in times of climate crisis and you don’t have the right clothes in your closet to wear these days? No matter, there will be a clothing  (not just) swap at the Green Resistance Pop. Bring pieces you no longer wear and swap them for ones you can wear that will work in your wardrobe!

You can also bring flowers, books, and all sorts of things you no longer use. The swap will be a fundraiser, with an opportunity to donate to Doctors Without Borders in Gaza!

Od 12:00 ~ Workshop tisku revolučních plakátů

13:00-14:30 ~ Budování hnutí? 13:00-14:30

Jaké strategie bychom měli uplatnit pro budování hnutí, které jednoho dne převrátí status quo? Jak změnit svět demokraticky, nenásilně, ale zároveň včas, aby nás tlak, který na nás leží, nezamáčkl? A jak vytvořit koalici, která bude zároveň sociální i zelená? To jsou otázky, které si dennodenně pokládá snad každý aktivní člověk, který není spokojen s kapitalismem a hierarchicky nastavenými mocenskými vztahy ve světě.

Pokusíme se odpovědět jak na ně, tak na další praktická dilemata, s nimiž se potýkají mladí angažovaní lidé. Jak je to s nehierarchičností? Jaké metody angažovanosti využívat? Ptát se budeme zástupců mladé politické a aktivistické sféry: kandidáta do Evropského parlamentu za Zelené Petra Doubravského, členky kolektivu Univerzity za klima Terezy Martinovské, předsedy Mladých sociálních demokratů Lukáše Ulrycha a klimatického aktivisty z organizace Reset Radka Kubaly. Moderovat bude Vojtěch Petrů.

13:00-14:00 ~ Práce a Nerůst

Daniel Costa Jařab (Nazemi) Práce ničí lidi i planetu, a přesto se zdá, že nemůžeme přestat pracovat. Přednáška o dějinách práce od paleolitu, přes kapitalismus až po nerůstovou budoucnost, nabízí cestu jak z toho ven.

14:00-15:00 ~ Obrací se EU doprava? s mladými politiky z Česka, Rakouska a Německa/ The EU is turning to the right? with young politicians from Czechia, Austria and Germany (EN)

Zapojte se do poutavé diskuse na téma (zdánlivého?, potenciálního?) posunu EU doprava, v níž vystoupí mladí politici z Česka, Rakouska a Německa. Moderuje Bogi Nyiradi a na zasedání vystoupí mladí kandidáti do evropských voleb Zuzanna Pavelková, Emil Schenkyr a Florian Tschebul. Společně se budeme zabývat vzestupem krajně pravicových hnutí v Evropě, zkoumat jejich dopad na místní komunity a nástroje, které používají k šíření svých ideologií. Naši hosté se podělí o své zkušenosti s bojem proti krajně pravicovému extremismu na místní úrovni a budou diskutovat o roli zelených poselství v boji proti těmto narativům. Jak můžeme zabránit šíření konzervativních a neinkluzivních narativů a jejich ovládnutí našich politických sfér? Jakým rizikům musíme čelit před volbami do Evropského parlamentu? Bude příští Evropský parlament konzervativní a co to znamená pro mladé lidi?

Join us for an engaging discussion as we delve into the topic of the EU’s (apparent?, potential?) rightward shift, featuring insights from young politicians across Czechia, Austria, and Germany. Moderated by Bogi Nyiradi, the session includes young European election candidates Zuzanna Pavelkova, Emil Schenkyr, and Florian Tschebul. Together, we’ll explore the rise of far-right movements in Europe, examining their impact on local communities and the tools they employ to spread their ideologies. Our guests will share their experiences in combating far-right extremism locally and discuss the role of green messages in countering these narratives. How can we prevent the conservative and non-inclusive narratives from spreading and dominating our political spheres? What are the risks we have to face ahead of the European elections? Will the next European Parliament be conservative and what does it mean for young people?

15:00-16:30 ~ Mluvíme už o Gaze? Palestinská perspektiva v české kultuře, médiích a akademii

Už přes půl roku svět přihlíží nejkrvavější epizodě izraelsko-palestinského příběhu od násilného vyhnání původního palestinského obyvatelstva z jejich domovů v roce 1948. O teroristickém útoku ozbrojeného křídla hnutí Hamás a dalších militantních organizací na Izraelské civilisty a civilistky ze 7. října minulého roku se Češi a Češky dozvídají okamžitě. Silná emoční reakce na jeho brutalitu i solidarita s jeho oběťmi dostává v české společnosti patřičný prostor i důraz. Na druhé straně stále pokračující masivní odvetná akce Izraele ničící Pásmo Gazy a vraždící jeho obyvatelstvo v bezprecedentních počtech a doprovázená genocidní rétorikou je dlouho promlčována a mluvit o ní se někdy zdá být až společenským tabu. Solidarita se zabíjenými lidmi je zpochybňována či označována za antisemitismus nebo podporu terorismu. Tomuto nepoměru reprezentace a jeho vývoji se budeme věnovat s česko-palestinskou umělkyní a aktivistkou Yarou Abu Ataya, publicistkou a etnografkou Sašou Uhlovou a filozofem Janem Bierhanzlem.

Hoststvo:

  • Yara Abu Ataya – (česko-palestinská umělkyně a designérka, angažuje se v přinášení palestinského hlasu do české diskuze)
  • Saša Uhlová – (redaktorka deníku A2larm, věnuje se etnografickým a publicistickým tématům práce a migrace)
  • Jan Bierhanzl – (Filozof a výzkumník při Univerzitě Karlově, angažuje se z progresivních pozic v politice katolické církve)

16:30 – 19:00 ~ Promítání filmu Auto*mat a diskuze

“Ovládáme město nebo město ovládá nás? Stáváme se automaty? Je pražský primátor spíše cyklista nebo populista? Jedeme v tom všichni? Inspirující, emotivní a vtipný dokumentární příběh režiséra Martina Marečka hledá hravým způsobem odpovědi na otázky související s životem ve městě, civilizací v pohybu a dobrodružnou cestou ke změně. Osobní příběh režiséra a jeho pokusu proměnit město kolem sebe.”

Promítání filmu Auto*mat (ČR, 2009) s následnou diskuzí o veřejném prostoru a podobách protestu proti automobilům s režisérem a scénáristou filmu Martinem Marečkem a urbanistkou Rozálií Kašparovou.

17:00-18:00 ~ Procházka: Za časů hořící planety

19:00 -20:00 ~ Boh Vajec + sklobeton + Potopa Baša = Formačka (koncert)

Pozoruhodný projekt na pomezí experimentální vážné hudby, slamu a performance. Richard Grimm ve spojení s dlouhodobým spolupracovníkem Františkem Pisarovičem chystají dynamické vystoupení postavené jak na pečlivém hudebním obsahu, tak na spontánní improvizaci.
A remarkable project on the border between experimental classical music, slam and performance. Richard Grimm and his long-time collaborator František Pisarovič are preparing a dynamic performance based on both careful musical content and spontaneous improvisation.

20:00 – 21:00 ~ Vítek Jeřábek a Nikola Šolaja (koncert)

21:30-22:00 ~ Slam Poetry

22:00-00:00 ~ Silent disco: DJ Jonáš Balcar

I’ll take you on a journey through musical mountains and mines, through forests and heaths, through towns and through houses, past lakes and streams, towards swamps and deserts. Let your hips drop, swing your legs so you can make it home.

~ Výstava aktivistky Lídy Karkové: THE MOTHERLY LOVE WE GET FROM EARTH – all day

Výšivkou zaznamenávám viditelné i neviditelné obrazy Země.
Motivy vychází z fascinace fyzikálními, chemickými a dalšími jevy, které okolo probíhají a hýbou přírodou. Inspirují mě pohyby litosférických desek, vzlínající vlhkost v kapilárách, lidské tkáně, proudění vzduchu,neuroanatomie, feedback loops… Porovnávám vědecké ilustrace organických a anorganických jevů, a hledám v nich podobnosti. Jednotlivé jevy zjednodušuji, anorganický svět měním v organický, fyziku měním v biologii. Snažím se o zobrazení života ve všech hmotách a materiálech, protože neexistuje kámen ani organismus, který by nebyl součástí zemské samoregulace.Ať už jsem ve městě na plénu nebo na stromě na lesní okupaci, cítím v sobě bezútěšnost, kterou s sebou klimatická krize a klimatická nespravedlnost nese. Věřím ale, že vnímání Země (včetně všech jejích procesů) jako našeho širšího těla může být východiskem z klimatického žalu i z celé klimatické krize. Snaha o participativní spojení s přírodou je to, co mně a mnoha dalším lidem umožňujezachovat si odhodlání a pokračovat v aktivismu.Recykluji zbytkovou látku z továrny, ze které moje máma ušila závěsy. Pak jsem jí použila na svůj objekt „Kde jsi doma?“ a teď ji znovu přebarvuji a stříhám na kusy. Vyšívání vnímám jako péči, kterou materiálu dávám.Snažím se vnímat svoji roli ve vztahu k Zemi a reflektovat ji ve způsobu, kterým tvořím.

I use embroidery to record visible and invisible images of the Earth.The motifs are based on a fascination with the physical, chemical and other phenomena that take place around and move nature. I am inspired by lithospheric plate movements, rising moisture in capillaries, human tissue, airflow, neuroanatomy, feedback loops… I compare scientific illustrations of organic and inorganic phenomena and look for similarities. I’m simplifying phenomena, converting the inorganic world into the organic, turning physics into biology. I try to depict life in all matter and materials, because there is no stone or organism that is not part of the earth’s self-regulation.Whether I’m in the city on a plein air painting or in a tree during a forest occupation, I feel the bleakness that the climate crisis and climate injustice entails. But I believe that seeing the Earth (including all its processes) as our larger body can be a way out of climate grief and out of the whole climate crisis. Finding a participatory connection with nature is what allows me and many other people toto stay committed and continue activism.I recycle fabric scraps from the factory that my mother used to make curtains. I then used it for my object „Where are you home?“ and now I’m dyeing it again and cutting it into pieces. I see embroidery as the care I give to the material.I try to see my role in relation to the Earth and reflect it in the way I create.

Sdílejte